Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Obsah:

Školní vzdělávací program

Pojďme si do „Lentilky“ hrát a svět kolem sebe poznávat.

Motto: „Umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství
v atmosféře klidu, radosti a porozumění.

Obsah vzdělávání

Školní vzdělávací program je dokument, podle kterého se uskutečňuje vzdělávání v mateřské škole a řídí se Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Vzdělávání a činnosti dětí zakládáme na přímých prožitcích a zážitcích dětí, vycházíme z jejich individuality, z dětské zvídavosti a potřeby něco objevovat. Dětem poskytujeme dostatečný prostor pro spontánní aktivity. Základním prostředkem naší vzdělávací práce je hra, při které se dítě nejlépe učí.

Integrované bloky

Máme stanoveno 7 integrovaných bloků, na názvu a obsahu jsme se domluvily:
– jejich rozpracování do témat a podtémat přísluší třídním programům,
– souvisejí s jednotlivými ročními obdobími , s životem lidí, svátky a oslavami, se zájmem dětí.

1.) Naše školka

Charakteristika a vzděl. obsah:
Děti se budou seznamovat s prostředím mateřské školy, kamarády a ostatními zaměstnanci. Budou rozvíjeny kamarádské vztahy a pravidla chování. Děti budou získávat a osvojovat si návyky v sebeobsluze. U mladších dětí se zaměříme na jejich adaptaci a navazování kontaktů s ostatními dětmi i učitelkou. Vytvoříme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit. Budeme si povídat o prázdninových zážitcích a dovolené. Seznamovat se s okolím mateřské školy.  

Vítáme vás ve školce – seznamování s novým prostředím, sebeobsluha, hygiena, stolování, věci denní potřeby
Kamarádi v mateřské škole – vztahy, hračky

2.) Barevný podzim

Charakteristika a vzděl. obsah:
V podzimním bloku se zaměříme na činnosti související s podzimní přírodou, budeme pozorovat změny v přírodě, počasí a vytvářet kladný vztah k přírodě. Budeme poznávat ovoce a zeleninu, děti seznámíme s jejich významem pro zdraví člověka. Tvořivost podpoříme prací s přírodním materiálem. Povídáme si o lese, jeho obyvatelích, přípravách na zimu.  

Ovoce, zelenina – zdravá výživa, barvy
Podzim – změny v přírodě, počasí, sběr přírodnin, plody, tvary, velikost, počet
Odlet ptactva – vlaštovka, čáp
Zvířata v lese a na poli – příprava na zimu
Zdraví – nemoci, úrazy, čistota

3.) Vánoce se blíží

Charakteristika a vzděl. obsah:
V adventním čase se zaměříme na předvánoční a vánoční zvyky a tradice. Společně se budeme připravovat na oslavu Vánoc. Pečení cukroví a společné oslavy s rodiči. Zapojíme se do výroby dárků a potěšíme i naše starší spoluobčany. Také si připomeneme postavy čerta a Mikuláše.  

Čert a Mikuláš – návštěva Čerta a Mikuláše
Vánoce – tradice
Vzpomínka na Vánoce – dárky, prožitky

4.) Bílá zima

Charakteristika a vzděl. obsah:
V tomto období si přiblížíme charakteristické znaky zimy, zimní sporty. Nezapomeneme na volně žijící zvířata, ptáčky a jejich obživu. Seznámíme se s pojmem zdraví, co pro nás znamená, co je mu prospěšné a co škodí. Poznáváme své tělo. Společně se školáky se těšíme na zápis. Také nás čeká karneval společně s rodiči.

Zima – sněhulák, počasí, znaky, zimní sporty, bezpečnost
Oblečení – otužování , hyg.potřeby
Zvířata v zimě – stopy, krmení zvěře -myslivec
Ptáci v zimě – krmítko, vrabec, sýkorka
Karneval – hry, soutěže, tanečky
Moje tělo – smyslové a tělesné orgány, časové pojmy

5.) Když jaro zaťuká

Charakteristika a vzděl. obsah:
Budeme pozorovat změny probíhající v přírodě a vliv počasí na rostliny a zvířata. Seznámíme se s jarními květinami, domácími zvířaty a jejich mláďaty. Společně se připravíme na Velikonoce, připomeneme si jejich zvyky a tradice, vyzdobíme si školku.
Navštívíme knihovnu a najdeme si oblíbenou knihu. Nezapomeneme na Den Země – připomeneme si nutnost péče o přírodu a třídění odpadu.

Pohádky – knihy, loutky, rýmy
Jaro – znaky jara, počasí, přílet ptactva
Domácí zvířata – mláďata, kde žijí, potrava
Velikonoční pomlázka – zvyky, potraviny
První jarní květiny – stromy, keře, změny v přírodě

6.) Svět kolem nás

Charakteristika a vzděl. obsah:
Budeme si povídat o světě lidí, jejich práci, mezilidských vztazích. Svátku maminek využijeme k prohloubení citových vztahů k jednotlivým členům rodiny a k sobě navzájem. Pozornost také věnujeme dopravě, dopravním prostředkům a bezpečnosti v silničním provozu. Seznámíme se se zvířaty ze ZOO.  

Dopravní prostředky – prostorové pojmy a souvislosti, bezpečnost,
Svátek maminek – práce dospělých, rodina, vztahy
Exotická zvířata – ZOO
Z čeho se vyrábí – materiál, třídění odpadu
Ekologie – ochrana přírody, nebezpečí pro člověka

7.) Léto a prázdniny

Charakteristika a vzděl. obsah:
Blížící se konec školního roku prožijeme v duchu zábavy, soutěží. Budeme si vyprávět o našem městě. Seznámíme se s životem hmyzu na louce a ve vodě. Připomeneme si pravidla při hrách, koupání a letních činnostech.  

Den dětí – oslava, kamarádství
Naše město – domov, obchody, instituce, vesnice
Náš svět – rozmanitosti přírody i světa a jeho řád – hory, řeky, vesmír, moře
Život na louce a ve vodě – hmyz, květiny, vodní živočichové
Léto – bezpečnost při letních činnostech


Třídní vzdělávací programy

Vytvářejí učitelky na třídách.
Vycházejí ze Školního vzdělávacího programu.
Třídní program je otevřený, učitelky sem mohou vkládat další témata a tím reagovat na nově vzniklé situace, které vycházejí:
– ze zájmu dětí,
 – z diagnostiky, idividuálních potřeb a možností,
 – z prožitků získaných běžným životem (oslavy svátků, narozenin),
 – z prožitků z mimořádných akcí (sportovních, společenských).