Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
562 06 – Ústí nad Orlicí

IČO: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Informace k zápisu

Pokud to stávající situace s Covid-19 dovolí, proběhne

zápis do MŠ LENTILKA na školní rok 2021/2022
 v úterý 4.5.2021 od 14.00 – 16.00

za přítomnosti dětí a rodičů ve Žluté lentilce (budova A – dole).

Pokud to možné nebude, předáte vyplněné a podepsané dokumenty (viz níže)
vhozením do poštovní schránky mateřské školy u vchodu „A“
nebo je zašlete poštou na adresu MŠ tak, aby došly nejpozději 4.5.2021.

!!! Sledujte zde aktuální informace v květnu před zápisem !!!

Rodiče, kteří mají zájem v uvedeném školním roce o umístění svého dítěte v naší mateřské škole, dodají ve stanovený termín a čas:

1) Vyplněnou a podepsanou „Žádost o přijetí dítěte do MŠ“ s potvrzením od dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno. Očkování nemusíte dokládat u dítěte, které nastoupí od 1. 9. 2021 na povinnou předškolní docházku, tzn. dítě, které dovrší k 31.8.2021 5-let).
2) Vyplněnou a podepsanou „Přihlášku ke stravování“.  
3) Kopii rodného listu dítěte.
4) Váš občanský průkaz k nahlédnutí.

Žádost a přihlášku si vytiskněte v sekci „Dokumenty k zápisu“ nebo si je vyzvedněte od 1.4.2021 ve Žluté Lentilce (budova A – dole).

Pro další informace či v případě karantény kontaktujte ředitelku školy telefonicky (tel. č.: 736 503 328) nebo elektronicky (e-mail: msheranova@tiscali.cz).

                                                                                                                                                                                             

– Termín, místo a dobu stanoví ředitelka mateřské školy (začátek května).
– O termínech je veřejnost informována na webu MŠ, vývěskou v MŠ, vývěskou ve městě a v Informačním listě
vydávaným Městem Ústí nad Orlicí.
– Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud to kapacita školy dovolí.

 
ADAPTAČNÍ PROGRAM

– V době zápisu mají rodiče s dětmi možnost seznámit se s prostředím mateřské školy a získat informace, o které mají zájem.

– V posledním týdnu v srpnu se rodiče nově přijatých dětí účastní schůzky

– Před nástupem do MŠ můžou rodiče s dětmi navštívit třídu a seznámit se s učitelkami (po předchozí domluvě).